biuro rachunkowe

biuro rachunkowe

Prowadzimy księgowość spółek , fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych , kantorów i innych podmiotów. W zakres usług naszej kancelarii wchodzą niżej wymienione czynności: 

 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.
 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy  dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy  gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • rozliczamy najem prywatny
powrót

© Copyright 2009 by ATM-f Tomasz Michta. Wszelkie prawa zastrzeżone.